Analyn B. Muñoz

Analyn B. Muñoz

Position: Assistant Professor
Categories: DHPH
Assistant Professor in History
Department of History and Philosophy
College of Social Sciences

Academic Background

Candidate, Ph.D. in History, University of the Philippines Diliman
M.A., in History, University of the Philippines Diliman, 2012
B.A., History, University of the Philippines Diliman, 2005

Research Interests

Environmental History, Cultural History, Women’s History, Japanese Occupation of the Philippines

Academic Organizations

Treasurer/Board member of Asosasyon ng mga Dalubhasa, May Hilig, at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA) ng Pilipinas, Inc.

Extension Services

Balik Kasaysayan Program (Department of Education)
Community Archives (with the National Archives of the Philippines)

Publications

“Ang Ilog Pasig bilang Daluyan ng Sakit sa Kasaysayan at Panitikang Pilipino,” Araling Pasig monograph. Limbagang Pangkasaysayan, 2021.

“Pangayawan sa Ilog Pasig ng mga Bisaya sa Panahon nina Salcedo at de Goiti,” Pangangayaw: Ang Pangingibang Bayan at Paghahanap ng Ginhawa sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. and National Commission for Culture and the Arts, 2021.

“Gerilya, Pamahalaan, at Sibilyan: Kuwento ng Pagmamalasakitan sa Gitna ng Digmaan,” Tambayayong: Ang Bayanihan sa Kalinangan at Kasaysayang Pilipino ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. and National Commission for Culture and the Arts, 2020.

“Missing Pasig: The Manila River during the Late Nineteenth Century and Contemporary Times,” Manila: History, Culture, and Heritage by Manila Studies Association, Inc., National Commission for Culture and the Arts and Philippine National Historical Society, 2020.

“Ang Ilog Pasig sa mga Banyagang Batis ng Ika-19 na Dantaon,” Diliman Review, Volume 2 Number 2, 2017.

“Imaheng Negrito Bilang Pagkakakilanlang Pilipino sa Digmaang Pilipino-Amerikano,” Saliksik: Saysay ng Salaysay: Multidisiplinaryong E-Journal, Tomo 6 Bilang 1, Mayo 2017.

“Mula Philippine Constabulary Tungong Bureau of Constabulary: Pagbabagong-Mukha ng Institusyon sa Panahon ng Hapon,” KAGAWARAN: Mga Institusyon at Paglilingkod-bayan sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino, 1898 – 1946 ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. and National Commission for Culture and the Arts, 2017.

“Challenges and Issues in Reconstructing the History of Aeta Guerrillas of Luzon during the Japanese Occupation” in Social Science Teaching, Research and Practice: Consolidating Lessons and Charting Directions, vol. 2, (2016).

“Kontemporanyong Timog Silangang Asya sa Napapanahong Diskurso ng Etnisidad, Border, at Estado,” (Dr. Leah Enkiwe-Abayao, co-author), Saliksik: Saysay ng Salaysay: Multidisiplinaryong E-Journal, Tomo 4 Bilang 2, Nobyembre 2015.

“Ang Ugnayang Maynila-Morong sa Kasaysayan ng Pambansang Pakikidigma ng mga Pilipino” sa Shuntug: Mga Kabundukan sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. and National Commission for Culture and the Arts, 2015.

“Ang mga Pakikibaka ng mga Ayta noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig: Isang Panimulang Kasaysayan.” Hasaan: Opisyal na Journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas, Tomo II, 2015.

“Ang Diwa ng Gerilyaismo sa Panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Bayan ng Morong”, Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo UP Likas, 2012.

“Ang Kababaihang Marking ng Morong, Rizal” Daluyan-Espesyal na Isyu sa Kasaysayan, 2010.